Werkwijze Generalistische Basis GGZ

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog.

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische stoornis is.

Wat doet een psycholoog (in de Generalistische Basis GGZ)?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend.
De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen.
Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Wat kost het?

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dat is in 2022 € 385,00. Een factuur wordt aan het einde van de maand aan uw zorgverzekeraar gestuurd.
Onze tarieven worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Uw zorgverzekeraar bepaalt het percentage van dat tarief dat ik in rekening mag brengen.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico € 385,00 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms (een deel van) de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijk) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).
Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten.
Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.
Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms (een deel van) de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?

U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een “andere zorgvraagtypering”, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, en dat is vaak het geval, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan rekenen wij een no-show-tarief van € 50,00