Werkwijze specialistische ggz

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie).

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psychotherapeut. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psychotherapeut in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische (DSM-V) stoornis is. Klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel. Er moet ook in vermeld staan dat u naar de SGGZ wordt verwezen.

Wat doet een psycholoog in de Gespecialiseerde GGZ?

Gespecialiseerde GGZ, wordt met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingsstoornissen, en de DBC hoofdgroep ‘ andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’ in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Bij verhindering

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘ no show’. Uw therapeut informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Gespecialiseerde GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico € 385,00 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).
Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten.
Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?

U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Wie betaalt de rekening?

Als uw psychotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar, en dat is vaak het geval, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft uw psychotherapeut geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Wij hebben in de praktijk een prijslijst voorhanden. Deze staat ook op de website.